Zukunftskongress 2022

Zukunftskongress 2022

Videos

Play Video

Begrüßung – Ralf B. Bergmann

Play Video

Vortrag 1 – Volker Wieland

Play Video

Vortrag 2 – Gerald Mann

Play Video

Vortrag 3 – Harald Jung

Play Video

Erfahrungsberichte

Play Video

Abschlusswort – Hans-Joachim Hahn

Kontakt